Sawah

Srengenge durung katon njedul, nanging semburat abang ing sisih etan wus katon mbranang. Manuk-manuk pating bleber mangkat golek pangan ninggalke anak-anake, pating cruit nguntapke lungane biyunge, kanthi pangarep-arep gek ndang mulih terus ngloloh dheweke.
Esuk kuwi, Mbah Wongso uga katon menyang sawah nggawa pacul sing disampirke ing pundhake. Tangane kiwa katon kelip-kelip amarga ing slempitane driji ana mawane, mawa rokok lintingan dhewe alias tingwe. Klempas-klempus sak dalan-dalan katon nikmat banget.
Wektu kuwi Parja lagi nyapu latar sing kebak godhong jambu.
“Mruput, Mbah! Tindak sabin?”
“Genah nggawa pacul ngono, mosok arep njagong!” semaure Mbah Wongso sakkecekele.
Mbah Wongso sanajan wis tuwa nanging isih seneng guyonan. Malah ana sing ngarani Mbah Gaul.
“Penjenengan niku nggih aneh, Mbah! Nek kula mboten aruh-aruh mengke diarani cah enom mboten ngerti unggah-ungguh.”
“Ooo…ya wis, bener Le…, la kowe gek nyapu?”
“Mboten, Mbah. niki nembe dhahar!” Parjo mbales Mbah Wongso.
“Dhahar gundulmu kuwi, diamput!! Kakekane…lha kok malah mbales,” wong loro terus padha ngguyu.
Tekan sawah Mbah Wongso nyelehake pacule. Dheweke terus lungguh nyawang tanduran pari sing wis merkatak. Sawise ngentekke udute, Mbah Wongso terus mak nyat, ngadeg terus mbabati suket sak kiwa tengene tanduran pari. Sukete diklumpukke kanggo pakan wedhus.
Udakara jam sanga esuk, Suminah anake wadon katon nggawa sarapan lan wedang teh sing ginasthel, legi panas tur kenthel. Kringet wis dleweran, weteng ya wis pating kluthuk njaluk diisi.
“Sarapan rumiyin, Pak!”
“Kene nduk, wah kebeneran banget. Wetengku wis kluruk terus je!”
“Wau sak derenge tindak kapurih sarapan riyin mboten purun, wong nggih sampun mateng sedanten.”
“Mangan kuwi paling enak ki nek wis luwe ngene kiyi!”
Mbah Wongso anggone dhahar katon dhokoh nyenengke tenan. Mula ora mokal sanajan wis sepuh isih katon gagah. Amarga olah ragane macul ora tau leren lan dhahare ya akeh tenan.
Bar dhahar terus ngunjuk benteran ginastel kalajengaken udud. Kesenengan sing keri kuwi jan-jane wis dilarang dening anake wadon.
“Pak, mbok ses-ipun dipun kirangi, nek saget malah mboten sah udud mawon, cobi njenengan waos nggen bungkus rokok niku.
Merokok dapat menyebabkan kanker,” durung rampung wis dipunggel Mbah Wongso.
“Rak dapat menyebabkan jarene Pardi wingi kae, dapat menyebabkan kuwi tegese ora mesthi, isa lara isa ora, iya ta?
Jarene nek wong-wong ora udud, pabrik rokok isa bangkrut, karyawane padha nganggur, mbako ora payu, petani mbako klenger, pemerintah ora nampa pajek, jarene pajek saka rokok kuwi paling gedhe nduk? Lho, piye? Aku udud iki rak membantu pemerintah ta?”
“Penjenengan niku nek diaturi mesthi ngeyel, mengke nek gerah paru-parune mang raoske piyambak!” Suminah katon mrengut.
Ora let suwe sak rampunge Mbah Wongso dhahar, saka wetan katon wong loro lanang-wadon numpak pit montor nyedhak marang lungguhe Mbah Wongso.
“Nyuwus pirsa, ingkang nggarap sabin niki sinten, Mbah?” wong wadon mau takon marang Mbah Wongso.
“Kula!” semaure Mbah Wongso.
“Penjenengan nyewa saben niki dateng sinten?”
“Lho, nyewa pripun. Sampeyan ampun golek perkara, niki sabin kula.
Kula tumbas pun sedasa tahun kepengker! Malah wonten surate, surtipikat niku lho!”
“Pak, jenenge sertifikat!” Suminah njawil bapake.
“Nggih ngoten niku!” semaure Mbah Wongso.
Oleh keterangan saka Mbah Wongso, wong loro lanang-wadon mau pada ulat-ulatan semu gumun.
“Sabar riyin, Mbah! Ngeten nggih, sabin niki sabin kula.
Kula tumbas kalih welas tahun kepungkur. Amargi kula merantau, kula ken nggarap tiyang sing gadhah riyin, jenenge Prapto.
Niki kula mboten merantau malih, kala wingi kula madosi Prapto, kabaripun Prapto malah sampun tilar donya, mula kula nglacak mriki.”
“Mboten saged, niki riyin nggih sawahe Prapto, ning sing numbas kula! Sampeyan mesti ajeng apus-apus!” Mbah Wongso katon arep nesu.
“Ngeten mawon, kula mboten ajeng apus-apus. Benjang Sabtu dicocoke mawon sertifikate, kula tak sowan ndalem penjenengan.
Nek penjenengan ragu, nyuwun dipun sekseni perangkat desa, napa sinten mawon sing ngertos babagan niki.”
Dina sing dipilih kanggo rembukan wis teka. Neng kono ana kanca-kancane Mbah Wongso, sing mangerteni sejarah tanah sawahe Mbah Wongso. Ing kono uga rawuh Pak RT lan Pak RW. Ora let suwe ana mobil mlebu pekarangane Mbah Wongso. Penumpange cacah papat. Sing loro wis dikenal Mbah Wongso, nanging sing medhun nggawa tas koper lan sing nggawa stopmap durung diwanuhi. Wong-wong mau padha rembukan gayeng nganggo bahasa Indonesia. Mbah Wongso mung domblang-domblong, ora mudheng apa sing diomongke. Ora wetara suwe sajake rembukan wis rampung. Nanging kabeh padha meneng.
“Pripun, Bu? Rak nggen kula ta sertipikat sing asli? Lha wong dituku nganggo dhuwit tenan, mbiyen tak rewangi adol sapi pirang-pirang arep diaku-aku, mesthi nggen kula sing asli,” Mbah Wongso katon yakin banget.
“Ngeten nggih, Mbah. Niki pun disekseni saking bapak-bapak ingkang mangertos babagan niki, babagan sertifikat, tibakipun ingkang asli menika e…e…, gadhahan kula, Mbah!” pawongan wadon mau menehi keterangan.
“Pripun!!! Napa leres, Pak?” wong-wong sing pada rembugan nganggo bahasa Indonesia mau padha manthuk alon.
Nanging kanggona Mbah Wongso kaya disamber nggelap.
“Pak!!! Eling, Pak! Pak…” Suminah mbengok-mbengok amarga bapake semaput.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

FoxieSite

Hanyalah sebuah situs kecil yang bermakna

Dhantelo's Blog

Semuanya Ada Disini..

letsfeelin

Enjoy your beauty journey

Sippirilli's Blog

Just another WordPress.com weblog

chaicharisma

Just another WordPress.com site

Hanifa_13_17

Don't give up.

"Welcome to My Blog"

hidup masivers

Welcome to koprata blog

Just another WordPress.com site

Welcome to Gema's blog

Just another WordPress.com site

FARID SHARE

Just my simple share

Hi ! Welcome to my site :)

Just another WordPress.com site

σοφός blog "gaming PC"

Just another WordPress.com site

PlayKPOP

Hope You Can Find Something You Looking For

Mixxedtape

On finding joy, peace, balance and confidence

Maninblue1947's Weblog

Just another WordPress.com weblog

Written on the Wind

Dancing Clouds...Sleeping Moon

Free Web Service

Free Web Service - All For Free

Real News World Wide

News World Wide, Real News Worldwide, News World Wide, Verified News, Infowars.com, realnewsworldwide.com, world news, headline news, best news

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: